Cevaplar.Org

RAMAZAN BAYRAM TEBRİKİ

Mübarek Ramazan bayramı vesilesiyle bayramlık birkaç söz söylemekte fayda olacağını düşünüyoruz.


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2019-06-03 19:24:29

Evvela bu bayram gününde bütün mümin kardeşlerimizin, hizmet arkadaşlarımızın, Türkiye'mizin ve tüm İslam âleminin Ramazan bayramını tebrik ediyor, maddi-manevi huzur, barış ve hoşgörünün hâkim olduğu bir ortama vesile olmasını Rahman ve Rahîm olan Allah'tan niyaz ediyoruz..

Cemiyetin İç Dinamiklerinin Canlandırılması

Mübarek Ramazan bayramı vesilesiyle bayramlık birkaç söz söylemekte fayda olacağını düşünüyoruz.

Bu çok güzel zaman diliminde ve pek münbit mübarek zeminde, sosyal hayat vadisinde kolektif şuurun devreye girmesi esas olmalıdır. Gerek din, gerek dünya işlerinde olsun, maddi ve manevi yönden yardımlaşmanın önemi kavranmalı ve bu tarz ile Kur'an ekseninde insanlarımız barışa kavuşturulmalı; zengin-fakir, patron-işçi, âmir-memur, yöneten-yönetilen, devlet-vatandaş kucaklaşması sağlanmalıdır. "Allah'ın emri olan iyilik yapmada ve Allah'ın yasakladığı şeylerden sakınmada yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın"(Maide:2) mealindeki ayet ile "Allah katında insanların en sevimlisi diğer insanlar için en yararlı olan kimsedir. Allah katında amellerin en sevimlisi ise, bir Müslümanın gönlüne sevinç koymak(onu sevindirmek) veya onun gönlünden bir üzüntüyü gidermektir"(Taberani/Kebir, 13646) şeklindeki hadisin gösterdiği hedeflere ışık tutulmalıdır.

Denilebilir ki, İslam dinine şüpheler koymaya ve Müslümanların başlarına birtakım çoraplar örmeye çalışan, ancak hedeflerine varma yolunda bugünkü kadar şehevî duyguları, nefis-heva ve hevesi kamçılayan bir ortamı bulamayan fesat şebekelerine karşı, insanlığı uyarmak ve İslam'ın güzel ahlâkına davet etmek –şimdiye kadar-farz-ı kifaye idi. Bazı Müslümanların bu işi yapmaları halinde, diğerleri de vebalden kurtulurlardı. Ama bu gün mal, güç, makam-mevki, şöhretin verdiği nüfuz ve ideolojik saplantılar gibi dünyevi bütün imkânlar Allah'a giden yolun ve O'nun rızasına kavuşmanın önünde engel olma seferberliği içindedir. Onun için bu gün İslam'a dâvet görevi artık farz-ı ayin durumuna geçmiştir. Her Müslümanın kendi çapında hem lisan-ı kal hem lisan-ı hal ile/yani hem sözle hem tutum ve davranış biçimiyle İslam'a davet etme zorunluluğu vardır. Üstelik bu manevi cihad maddi cihaddan çok üstündür ve daha faziletlidir. Nitekim, Hz. Peygamber (s.a.v) Hayber savaşında Hz. Ali'yi mübarezeye gönderirken "acele etme, her şeyden önce adamları imana dâvet et. Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, Seninle bir tek kişinin imana gelmesi sürü sürü kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır"(Buhari, 4210) diye buyurmuştur.

Toplumsal dinamiklerin önemli birkaç tanesini şöyle sırlayabiliriz.

a. Kardeşlik

Kur'an'ın "Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki merhamet olunasınız"(Hucurat:10)mealindeki ifadesinde yeri tespit edilen müminlerin, birbirine karşı kardeşçe davranmaları gerekir. Tasada, kıvançta, -hadisin ifadesiyle- bir tek ceset gibi olmalı. Bedenin bir uzvunun hastalanması durumunda diğer uzuvların onun yardımına koşmak suretiyle hastalanıp ateşlendiği ve geceleri uykusuz geçirdiği gibi, müminler de birbirlerine karşı öyle olmalıdır.

b. Akrabalık

"Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder"(Nahl:90), "Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver"(İsra:26) mealindeki ayetlerde, akrabalar arasındaki ilişkinin, kavgaya götüren menfaatlerin çatıştığı ortamdan uzak, karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma fazileti üzerine kurulmasının gereği vurgulanmaktadır.

c. Komşuluk

"Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (köle, hizmetçi, işçi, memur ve benzerlerine) iyi davranın. Şüphesiz Allah kendini beğenen ve sürekli böbürlenip duran kimseyi sevmez"(Nisa:36)mealindeki ayette işaret edildiği üzere, komşuluk hakları toplumsal barışa önemli katkı sağlayacaktır.

d. Vatandaşlık

"Daha önce Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir"(haşir:9) mealindeki ayette belirtildiği gibi, aynı yurdu paylaşanların ayrı bir kardeşliği söz konusudur. Göbek bağı kadar olmasa da, toprak bağının birleştiricilik fonksiyonu unutulmamalıdır.

e. İnsanlık

"Ey insanlar! Şüphesiz ki biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdı. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız en çok takva sahibi olanınızdır"(Hucurat:13) mealindeki ayette, bütün insanların aynı ana-babanın meydana getirdiği insanlık ailesinin birer ferdi oldukları, Allah'a karşı saygılı davranışı ifade eden faziletli kişiliğe sahip olmanın dışında, hiçbir kimsenin diğerinden üstünlüğünün bulunmadığı vurgulanmaktadır.

Yukarıda beş maddede özetlediğimiz hususları şöyle bir misalle ifade edebiliriz: "Nasıl ki bir ordu fırkalara, fırkalar alaylara, alaylar taburlara, bölüklere tâ takımlara kadar tefrik edilir; ta ki her neferin/askerin vazifeleri tanınsın, bilinsin. Aynen öyle de: Hey'et-i içtimaiyye-i İslâmiye, büyük bir ordudur. kabâil ve tavâife inkisam etmiş (kabile ve gruplara ayrılmış). Fakat bin bir birler adedince cihet-i vahdetleri var: Hâlıkları bir, razzakları bir, peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitapları bir, vatanları bir, bir bir, bine kadar bir, bir..."(Mektubat, 322)

İman şuurunun toplumda sağlayacağı birlik ve beraberlik çok önemlidir. Evet, Evet tevhid-i imanî, elbette tevhid-i kulûbü ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder.. İmanın verdiği nur ve şuur ile ve insana gösterdiği ve bildirdiği Esmâ-i İlâhiyye adedince vahdet alâkaları ve ittifak râbıtaları ve uhuvvet münasebetleri var. Meselâ: mümin olarak çok iyi biliriz ki, Hâlikımız bir, Mâlikimiz bir, Mâbûdumuz bir, Râzıkımız bir... bir bir, bine kadar bir bir. Hem Peygamberimiz bir, Dinimiz bir, kıblemiz bir... bir bir, yüze kadar bir bir. Sonra köyümüz bir, devletimiz bir, memleketimiz bir... ona kadar bir bir.. İman şuurunun bir tezahürü olarak ortaya çıkan bütün bu birlikler, karşılıklı sevgi ve saygıyı, samimi arkadaşlık ve kardeşliği, tesanüt ve yardımlaşmayı, vefakârlık ve fedakârlığı, güven ve emniyeti, barış ve huzuru temin edecektir. Ve sebatsız şeyleri tercih edip mümine karşı hakîki adâvet etmek ve kin bağlamak; ne kadar o rabıta-ı vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete karşı bir istihfaf ve o münâsebât-ı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve i'tisaf olduğunu; kalbin ölmemiş ise, aklın sönmemiş ise anlarsın"(Mektubat, 263-264)

Husumetin hasmıyız biz, fedaiyiz sevdamızda

Kin ile nefrete yer yok, asla bizim dünyamızda

İnsanlığın mutluluğu, bize de mutluluk gibi

Sevinç gülleri bitirir, çiçek açar hülyamızda

Kapımız herkese açık, hiç engel yok soframızda

Menüsü önemli değil, az çok olan torbamızda

Herkes insanlıkta kardeş, yabancılık yokmuş gib

Ailenin fertleriyiz, Havva-Âdem babamızda

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-5

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-5

Bâtınilik • Bâtınilik mugalâta ve kandırmaca üzerine kuruludur. Kısaca insanlardan akıll

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-4

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-4

Ayasofya *Ayasofya’nın açılması, ezanın aslı suretine çevrilmesinden sonra ikinci adım ol

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-3

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-3

Akademisyenler Son sıralarda dava adamlarından ziyade bilim adamları ün saldı ve makbul oldu

DEPREMLERİ NASIL OKUMALIYIZ?

DEPREMLERİ NASIL OKUMALIYIZ?

Sakarya Üniversitesi, 17 Ağustos 1999 depreminin 10. Yılı münasebetiyle bir panel düzenlemişt

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-2

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-2

Abbasiler • Abbasiler döneminde de aynısını kripto Maniheistler yapmıştır. Edebiyatı ve

BAYRAM ÖNCESİ YAPMAMIZ GEREKENLERE HAZIR MIYIZ?

BAYRAM ÖNCESİ YAPMAMIZ GEREKENLERE HAZIR MIYIZ?

1-Arefe günü sabah namazının farzından sonra başlayacak olan ve kurban bayramının dördünc

KURBANLA İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

KURBANLA İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

Aşağıdaki makalede şu soruların cevaplarını bulacaksınız: Kurban Nedir Hangi Günlerde Ku

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-1

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, Araştırmacı yazar Mustafa Özcan beyin gazete yazılarından bir kon

VEFAT EDENLER İÇİN HİÇ “HAYATINI KAYBETTİ” DENİLİR Mİ?

VEFAT EDENLER İÇİN HİÇ “HAYATINI KAYBETTİ” DENİLİR Mİ?

Muhterem Mehmet Şevket Eygi merhumun vefat haberini veren dostlardan bazıları haberlerinde yine

YÖNETİCİLİĞİN AĞIR VEBALİ, HZ. EBUBEKİR’İN MUHTEŞEM HUTBESİ

YÖNETİCİLİĞİN AĞIR VEBALİ, HZ. EBUBEKİR’İN MUHTEŞEM HUTBESİ

Hep taze olup hiç eskimeyecek olan Kur’an’ın muhteşem ayetlerinden biri de şudur:

SÜNNET MERASİMİ VE ÇOCUKLARINI SÜNNET ETTİRECEK ANNE-BABALARA DÜŞEN GÖREVLER

SÜNNET MERASİMİ VE ÇOCUKLARINI SÜNNET ETTİRECEK ANNE-BABALARA DÜŞEN GÖREVLER

Bu yazı, davet edildiğim bir sünnet merasiminde yaptığım konuşmanın daha sonra kaleme alınm

İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.

Hac, 50

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI